Cele audytu wg normy ISO 9001

Norma ISO 9001 zakłada przede wszystkim ukierunkowanie firmy na potrzeby klienta i pełne ich zrozumienie, dzięki czemu jakość świadczonych usług może być znacznie lepsza, niż dotychczas. Norma ta opiera się o podejście procesowe, którego skuteczność mierzona jest na podstawie niezależnych pomiarów, mających na celu dalsze udoskonalanie produktów i usług oferowanych klientom. Obok tego, co określa norma ISO 9001, odpowiemy sobie także na pytanie, jaką rolę we wdrożeniu tej normy odgrywa audyt wewnętrzny, a także kto go może przeprowadzić.

Co zakłada norma ISO 9001?

W normie tej zawiera się osiem najważniejszych zasad jakości:

 1. ukierunkowanie się na klientów (od ich zadowolenia zależy pozycja rynkowa firmy),
 2. zasada przywództwa (czyli to kierownictwo ma wytyczać ścieżkę rozwoju),
 3. zaangażowanie pracowników (w myśl zasady głoszącej, że najcenniejsi są ludzie),
 4. podejście procesowe, według którego skuteczność działania przedsiębiorstwa zależy od jakości przeprowadzanych w niej procesów,
 5. kierowanie procesami zarządzania w sposób systemowy (uporządkowany),
 6. ciągłe doskonalenie,
 7. podejmowanie decyzji w oparciu o logiczne analizy,
 8. wzajemnie korzystne relacje z dostawcami.

Jak ważny we wdrażaniu normy ISO 9001 jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to procedura mająca na celu kontrolę poziomu skuteczności wdrażania normy ISO 9001. Audyt może zostać przeprowadzony zarówno przez upoważnioną do tego osobę z firmy, jak i przez firmę zewnętrzną. Audyt wewnętrzny pozwala na uzyskanie informacji o tym, czy sytuacja rzeczywista w firmie jest zgodna z zapisami w dokumentacji takiej, jak księga zarządzania, instrukcje normy, umowy itd. Przebieg audytu wewnętrznego składa się z następujących czynności:

 • inicjowanie audytu wewnętrznego,
 • przegląd dokumentacji,
 • przygotowanie działań realizowanych na miejscu (sporządzenie planu audytu, obejmującego cele, kryteria, zakres, czas trwania audytu oraz informacje o miejscach, w jakich będzie przeprowadzany,
 • przeprowadzenie audytu właściwego (spotkanie otwierające, gromadzenie i weryfikacja informacji, spotkanie zamykające),
 • sporządzenie i rozpowszechnienie raportu z audytu,
 • korygowanie nieprawidłowości (jeśli są).

Kto może przeprowadzić audyt wewnętrzny?

Wobec osoby, która mogłaby przeprowadzić taki audyt, stawiane są określone wymagania. Audytorem może być:

 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, lub obywatelstwo państwa, którego obywatelom prawo polskie zezwala na podjęcie pracy na terenie Rzeczpospolitej,
 • jest niekarana,
 • ma pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba z wyższym wykształceniem,
 • spełnia przynajmniej jeden z następujących kryteriów:
  – posiada jeden z przykładowych certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE) lub inny,
  – ma uprawnienia biegłego rewidenta,
  – zdała egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Finansów,
  ma za sobą co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych, a także ma dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej?

Jest to o tyle korzystne, że wówczas audytor może przeprowadzić rzeczywiście niezależną kontrolę. Audyt wewnętrzny, przeprowadzany przez osobę zatrudnioną w firmie, może być (i nierzadko jest) pokierowany tak, aby jak najbardziej ukryć nieprawidłowości, do jakich dochodzi w firmie. Poza tym norma ISO 9001 narzuca przeprowadzenie audytu również wobec osób na stanowiskach kierowniczych, przez co audytowanie własnych przełożonych może prowadzić do niezręcznych sytuacji.

Zatrudnienie audytora z zewnątrz pozwala na uniknięcie takich sytuacji, zwiększając szansę na ukazanie rzeczywistej sytuacji firmy. Jeśli jednak firmie naprawdę zależy na ciągłym doskonaleniu swojej pozycji i tworzą ją ludzie otwarci na konstruktywną krytykę, wówczas audytor wewnętrzny będzie pełnił swoją funkcję najbardziej efektywnie. Aby jednak tak było, konieczna jest nie tylko właściwa postawa firmy, lecz także odbycie stosownych szkoleń.

Certyfikat audytora wewnętrznego

Profesjonalne szkolenia dla audytorów, zakończone certyfikatem audytora wewnętrznego, przeprowadza firma Bureau Vitas, w której możesz liczyć na zdobycie kompetencji na najwyższym poziomie. Firma zdobyła akredytację CQI/IRCA (ang. Chartered Quality Institute/ International Register of Certificated Auditors), a wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wysoce wykwalifikowana kadra szkoląca dodatkowo potwierdzają słuszność takiej rekomendacji. Zatem, jeśli poszukujesz profesjonalnych szkoleń dla audytorów wewnętrznych, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą!