Certyfikat energetyczny – czy jest obowiązkowy?

Certyfikaty energetyczne dla przedsiębiorstw potwierdzające zaangażowanie organizacji w działania na rzecz optymalizacji efektywności energetycznej są obecnie jednym z kluczowych elementów formalnego potwierdzenia odpowiedzialności i świadomości energetycznej przedsiębiorstw. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Z obowiązku takiego zwolnieni są jednak ci, którzy uzyskali certyfikat energetyczny na podstawie wdrożenia systemu zarządzania energią opartego o ISO 50001. Na jakiej zasadzie przyznawany jest taki certyfikat i dla kogo będzie obowiązkowy?

Certyfikat energetyczny dla przedsiębiorstw zgodny z ISO 50001

Norma ISO 50001 jest uznanym międzynarodowo standardem dla systemów zarządzania energią, stosowanym jako sposób na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw i organizacji oraz budowania świadomości odpowiedzialności energetycznej w różnych sektorach przemysłu. Wdrożenie samego systemu zarządzania energią i uzyskanie certyfikatu energetycznego wspomaga firmę zewnętrznie, wizerunkowo, oraz wewnętrznie, organizacyjnie. Poprzez realizację założonych planów, przyjętych zgodnie z zasadami działania ISO 50001, organizacja może dążyć do:

  • zmniejszenia emisji,
  • redukcji negatywnego wpływu na środowisko,
  • lepszego wykorzystania energii w procesach produkcyjnych,
  • opracowania bazowego poziomu zużycia energii na potrzeby monitorowania oszczędności,
  • aktywnego zarządzania energią i jej kosztami,
  • poprawy własnego wizerunku na rynku zarówno w oczach klienta i konsumenta, jak i konkurencji oraz kontrahentów.

Kiedy przyznawany jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny na podstawie normy ISO 50001 i wdrożenia przez organizację systemu zarządzania energią jest przyznawany wyłącznie w organizacjach, które skutecznie wdrożyły taki system zarządzania, stosują się do niego we wszystkich właściwych obszarach swojej działalności i są w stanie, przy zachowaniu ciągłości pracy i zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, stosować się do wymogów normy przez cały okres ważności certyfikatu.

Uzyskanie certyfikatu energetycznego poprzedzone jest przejściem audytu energetycznego przeprowadzonego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do przyznawania certyfikatów w zakresie ISO 50001. Audyty takie kierowane są przede wszystkim do najbardziej energochłonnych sektorów przemysłu, wspomagając organizacje w bardziej efektywnym wykorzystaniu energii i przejściu na energię ze źródeł odnawialnych w celu poprawy swojej wydajności energetycznej. Podczas audytu poddawane są kontroli różne aspekty działalności organizacji: ogólne użytkowanie i konsumpcja energii, prognozy trendów zużycia energii, hierarchia wykorzystania energii, wdrożone działania monitorujące, zaangażowanie pracowników oraz kierownictwa, a także prawidłowe wdrożenie innych aspektów normy. Przyznany certyfikat energetyczny jest ważny przez trzy lata i powinien być regularnie odnawiany poprzez ponowne audyty certyfikujące, co bezpośrednio tłumaczy dlaczego firmy posiadające certyfikat ISO 50001 i poddające się regularnym audytom energetycznym nie muszą odbywać tych obowiązkowych zgodnie z Ustawą.

Certyfikaty energetyczne

Kto powinien uzyskać certyfikat energetyczny ISO 50001?

Zgodnie z przedstawionymi na początku przepisami Ustawy o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzony w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników lub których roczne obroty przekraczają 50 mln euro, a przychody 43 mln euro). Z perspektywy obowiązku przeprowadzania audytu, to właśnie dla takich przedsiębiorstw certyfikaty energetyczne ISO 50001 zyskują największe znaczenie – organizacje, które zdecydują się na wdrożenie systemu zarządzania energią i jego certyfikację są zobowiązane, zgodnie z wymogami certyfikacji, do poddawania się cyklicznemu audytowi energetycznemu w celu uzyskania i utrzymania ważności certyfikatu. W związku z powyższym nie ma dla nich potrzeby przeprowadzania dodatkowego audytu na potrzeby dyrektywy.

Na certyfikację energetyczną warto zdecydować się także w przedsiębiorstwach, które dopiero się rozwijają i mogą, na przestrzeni kolejnych lat, osiągnąć pułap kwalifikujący ich do obowiązkowych audytów energetycznych oraz te, które ze względu na chęć działania na rynku krajowym i międzynarodowym napotykają na konieczność przedstawienia certyfikatu w celu zawiązania ważnych kontraktów i udziału w przetargach.

Zgodność z ISO 50001 i uzyskanie certyfikatu energetycznego to nie tylko szansa na uniknięcie obowiązkowych audytów energetycznych – to dowód zaangażowania organizacji w politykę zrównoważonego zarządzania energią, ochrony naturalnych zasobów energetycznych oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu możliwości współczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii.