Czym sa programy ochrony środowiska?

Środowisko naturalne to materia niezwykle wrażliwa. Przez ingerencję człowieka i nieustannie postępującą rozbudowę miast, nasza planeta jest coraz bardziej narażona na nieodwracalne szkody i całkowite zużycie zasobów naturalnych.

ziemia

Wraz z rozwojem gospodarki światowej, rośnie także świadomość ludzi o konieczności ochrony ekosystemów i zachowaniu równowagi ekologicznej. Aby zapobiec podążaniu świata niebezpieczną ścieżką niszczenia środowiska, wiele krajów wprowadziło w ubiegłym wieku specjalne prawa i ustawy chroniące nie tylko pomniki przyrody czy parki krajobrazowe. Powstały ograniczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń przez pojedynczych obywateli. Dziś są one wytycznymi zawartymi w tak zwanych programach ochrony środowiska – planach miast, gmin i województw dotyczących promowania lepszego traktowania zamieszkiwanej przez człowieka planety.

Co określa zawartość programu ochrony środowiska?

Wszelkie podstawowe wytyczne wyznacza ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn.zm.). Reguluje ona obowiązek obywateli do działań wspierających ochronę środowiska i ograniczenie emisji zanieczyszczeń celem zatrzymania wywoływanych przez człowieka szkód. Kwestia ochrony środowiska jest często bardzo gorącym i kłopotliwym tematem, jednak wdrażane przez gminy i miasta działania mające na celu redukcję problemu przynoszą naprawdę widoczne rezultaty, na których korzystają wszyscy – nie tylko bliżej nieokreślona przyroda.

landscape

Podczas tworzenia programu ochrony środowiska dla swojego regionu, prezydenci i burmistrzowie na podstawie przyjętych w kraju praw i obowiązków określają możliwe i wykonalne działania mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń oraz działania na rzecz ochrony istniejących na obszarze terenów zielonych, wód, powietrza i innych elementów środowiska. Program taki jest następnie udostępniany mieszkańcom, którzy powinni zapoznać się z nim i przestrzegać jego wytycznych. Co około dwa lata rada miejska lub rada gminy ocenia rezultaty wdrożonego programu i stopień wykonania założonych planów.

 Co znajduje się w programie ochrony środowiska?

Poza ogólnymi założeniami dotyczącymi czynności podejmowanych przez zarząd miasta lub gminy, w programie ochrony środowiska znajdą się również wytyczne dla samych mieszkańców, mające na celu uświadomienie ich o działaniach podejmowanych przez indywidualne jednostki celem ochrony ekosystemu. W każdym z programów musi znaleźć się charakterystyka terenu, dla którego jest on tworzony. Może to być na przykład charakterystyka miasta, w której uwzględni się jego infrastrukturę, istniejące w okolicy tereny zielone, pomniki przyrody itp. Uwzględnia się w nim również ocenę i analizę faktycznego stanu środowiska, plany  i strategie dotyczące ochrony ekosystemu oraz sposoby monitorowania postępów z wykonania założonych planów. Program ochrony środowiska obejmuje również zakres działań mających na celu edukację ekologiczną mieszkańców.

Jakie zyski niesie za sobą program ochrony środowiska?

kontenery

Dokładna realizacja założeń programu przyczyni się do zysków nie tylko dla natury i ekosystemu, lecz również dla każdego pojedynczego mieszkańca miasta. Czynniki takie jak zanieczyszczenie wody czy powietrza, w tym niska emisja, są dla naszego zdrowia naprawdę szkodliwe i poprawa ich stanu jest natychmiast odczuwalna. Podejmując odpowiednie działania jako jednostka, człowiek jest w stanie realnie wpłynąć na poprawę jakości środowiska.

Kontrola mająca na celu wyznaczyć poziom oddziaływania różnych inwestycji na środowisko ma  na celu poprawę życia każdego z nas i nie jest jedynie zagraniem politycznym, wbrew panującej powszechnie opinii. Jest wiele firm, które wykonują raporty oddziaływania na środowisko w Krakowie  i w całej Polsce. Pozwala to dostosować plany inwestycyjne, które zmniejszą negatywny wpływ na środowisko, a za tym idzie zdrowie i jakość życia mieszkańców .