Jak długo trwa audyt BRC?

Audyt BRC ocenia poziom spełniania wymagań standardu BRC GS przez poddawany kontroli zakład. Standard ten nakłada konkretne zobowiązania na uczestników sektora spożywczego. Brak spełnienia wymagań oznacza niezgodność ze standardem BRC GS. Poziom niezgodności określany jest przez audytora w oparciu o zebrane dowody, na podstawie wagi i ryzyka. 

Jakie firmy muszą przechodzić audyt BRC?

Audyt BRC muszą przechodzić wszystkie firmy, które chcą uzyskać odpowiedni certyfikat BRC GS. Wyróżnić można pięć różnych certyfikatów. Są to: 

BRC GS Food 

Audyt uprawniający do uzyskania certyfikatu BRC GS Food muszą przejść wszyscy producenci żywności oraz dostawcy żywności tzw. „marki własnej”. 

BRC GS Storage & Distribution

Audytowi skutkującego przyznaniem certyfikatu BRC GS Storage & Distribution muszą poddać się firmy wykonujące usługi z zakresu składowania, dystrybucji oraz sprzedaży hurtowej paczkowanych i sprzedawanych luzem wyrobów spożywczych, materiałów opakowaniowych i towarów konsumpcyjnych. 

BRC GS Standard for Packaging Materials

Do audytu BRC przystąpić muszą firmy ubiegające się o uzyskanie certyfikatu BRC GS Standard for Packaging Materials, czyli producenci opakowań i materiałów opakowaniowych.  

BRC GS Consumer Products

Audyt sprawdzający zgodność z wymogami standardu BRC GS muszą przejść producenci wyrobów gospodarstwa domowego i kosmetyków oraz innych produktów niebędących żywnością ani opakowaniem, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego. 

BRC GS Agents and Brokers

Ostatnią grupą firm, które powinny przejść audyt określający zgodność ze standardem BRC GS, są pośrednicy i agenci, czyli wszystkie podmioty, które nie produkują, nie przetwarzają, nie pakują i nie przechowują we własnych obiektach żywności, a jedynie kupują oraz sprzedają produkty. 

Przebieg audytu BRC

Przebieg audytu uzależniony jest od specyfiki poddawanego ocenie zakładu. Podstawowym zakresem kontroli, określonym w klauzulach standardu BRC GS, objęte są: 

 • poziom zaangażowania kadry kierowniczej wyższego szczebla, 
 • wszyscy pracownicy zakładu, 
 • procesy produkcji, 
 • jakość produktu, 
 • lokalizacja zakładu, 
 • poziom wdrożenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Systemu Zarządzania Jakością, 
 • jakość planu bezpieczeństwa żywności zgodnego z HACCP. 

Audyty przeprowadzane zgodnie z normą BRC GS mogą być zaplanowane lub niezapowiedziane. Niezależnie od rodzaju audytu, jego procedury i treść pozostają takie same. Audyt rozpoczyna się od spotkania otwierającego, poprzedzającego inspekcję zakładu produkcyjnego. Przyjmuje się, że audyt powinien rozpocząć się w przeciągu 30 minut od stawieniu się audytora w miejscu kontroli

W trakcie prowadzonych działań audytowych audytor musi zrozumieć wszelkie problemy związane z harmonogramem produkcji oraz niedostępnością kluczowego personelu zakładu. W określonych wypadkach możliwe jest przeprowadzenie audytu mieszanego, zakładającego wykorzystanie technologii teleinformatycznej lub zdalnej. Takie rozwiązanie dopuszczalne jest jednak wyłącznie w wypadku audytów planowanych i nie może być stosowane w trakcie audytu niezapowiedzianego. 

Cele audytu BRC

Głównym celem audytu BRC jest dokonanie obiektywnej oceny spełniania norm stawianych przez wymogi BRC w codziennym funkcjonowaniu zakładu. Audyt pozwala: 

 • ulepszyć systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością, 
 • zwiększyć zaufanie klientów co do jakości i bezpieczeństwa produktów, 
 • upewnić się, że dostawcy przestrzegają dobrych praktyk higienicznych, 
 • ograniczyć liczbę wycofanych i odrzuconych produktów oraz dotyczących produktów skarg, 
 • zwiększyć możliwości rynkowe produktów oraz zakładu,
 • monitorować system w celu osiągnięcia stałej poprawy, 
 • ograniczyć obciążenie związane z wieloma innymi audytami. 

Ile trwa audyt BRC? 

Długość trwania audytu BRC uzależniona jest od takich zmiennych, jak liczba pracowników, powierzchnia zakładu, a także liczba planów HACCP. Ramy czasowe całego procesu audytowego wyznacza data pierwszego audytu – w wypadku pozytywnego wyniku kontroli zakładowi przyznawany jest certyfikat BRC w ciągu maksymalnie 42 dni

Czy audyt BRC trzeba powtarzać? 

Certyfikat BRC GS przyznawany jest konkretnemu podmiotowi na okres 12 miesięcy, w wypadku uzyskania w trakcie audytu certyfikacyjnego oceny A lub B, bądź 6 miesięcy przy otrzymaniu oceny C lub D. Przy ocenach C i D, które wskazują na wystąpienie dwóch dużych niezgodności, wymagane jest powtórzenie audytu po 28 dniach w celu potwierdzenia usunięcia uchybień. Po upływie czasu obowiązywania certyfikatu BRC, podmiot, który chce go ponownie otrzymać, musi powtórzyć audyt certyfikacyjny.