Jak wybrać najlepsze warsztaty inspektorów ochrony danych?

Ochrona danych stanowi niezwykle szerokie zagadnienie. Osoba, która pełni obowiązki inspektora ochrony danych (IOD), powinna więc posiadać rozległą, interdyscyplinarną wiedzę. Niezwykle istotna jest znajomość informatyki i najnowszych technologii wykorzystywanych do przetwarzania danych. Inspektor ochrony danych musi także posiadać umiejętność poprawnej komunikacji i skutecznego przekazywania wiedzy, a także wykazywać zdolności do negocjacji i mediacji. 

Specjalista tego typu jest ponadto zobligowany do znajomości obowiązujących w zakresie ochrony danych przepisów oraz norm. Stosowne kwalifikacje pozwalają zdobyć warsztaty inspektorów ochrony danych. 

Czego można się nauczyć podczas warsztatów inspektorów ochrony danych? 

Organizowane przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe warsztaty IOD pozwalają uczestnikom zdobyć kompleksową wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych. Kursanci nauczą się: 

 • przeprowadzania analizy ryzyka, 
 • przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych, 
 • wykonywania audytów systemu ochrony danych osobowych, 
 • pełnić funkcję inspektora ochrony danych w każdej organizacji, niezależnie od sektora oraz branży. 

Warsztaty IOD obejmują następujące bloki tematyczne:

 1. Podstawy ochrony danych osobowych i wymogów RODO.
 2. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych. 
 3. Inwentaryzacja zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych. 
 4. Analiza ryzyka wobec zasobów informacyjnych. 
 5. Ocena skutków przetwarzania danych. 
 6. Dokumentacja zgodności z RODO. 
 7. Audyt wewnętrzny zgodności z RODO. 

Realizując poszczególne bloki tematyczne, uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną, a następnie wykorzystują ją w praktyce, wykonując przewidziane ćwiczenia i analizując studium przypadków, co pozwala uzyskać stosowne kwalifikacje. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze warsztatów inspektorów ochrony danych? 

Wybierając warsztaty inspektorów ochrony danych, należy zwrócić uwagę na zakres prezentowanych informacji, zgodność przedstawianych treści z obowiązującymi normami i rozporządzeniami, grupę docelową kursu, a także uprawnienia i renomę organizującego szkolenie ośrodka. 

 1. Zakres prezentowanych informacji

Osoba wykonująca obowiązki IOD musi posiadać wiedzę z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, a także umiejętności wykonywania zadań leżących w zakresie kompetencji inspektora ochrony danych. Warsztaty IOD muszą więc prezentować informacje, które przygotują kursantów do: 

 • monitorowania przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych, 
 • monitorowania polityki administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych, 
 • podejmowania działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych
 • szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych, 
 • przeprowadzania stosownych audytów, 
 • doradzania administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom przetwarzającym dane osobowe, 
 • udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • współpracy z organem nadzorczym, 
 • pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych. 

Po ukończeniu warsztatów ich uczestnicy powinni również posiadać umiejętność zarządzania projektami i być w stanie rozumieć oraz prawidłowo interpretować przepisy z zakresu ochrony danych. 

 1. Zgodność przedstawianych treści z obowiązującymi normami i rozporządzeniami

Treści przedstawiane w czasie warsztatów IOD muszą być zgodne z normami w zakresie ochrony danych osobowych (ISO/IEC 27701:2019), bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001:2017) oraz wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (ERODO) i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

warsztaty

 1. Grupa docelowa warsztatów

Przed wyborem warsztatów inspektorów ochrony danych należy zwrócić uwagę na to, do kogo są kierowane. Większość dostępnych kursów przeznaczonych jest dla: 

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • audytorów wewnętrznych SZBI, 
 • pełnomocników ds. SZBI, 
 • specjalistów ds. compliance, 
 • specjalistów i konsultantów wdrażających systemy bezpieczeństwa informacji,
 • specjalistów i konsultantów wdrażających systemy zintegrowanego zarządzania.

Wiele warsztatów IOD dopuszcza również udział osób nienależących do żadnej z wymienionych grup, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych. 

 1. Uprawnienia i renoma ośrodka organizującego warsztaty IOD

Warsztaty inspektorów danych powinny być organizowane przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe. Placówki tego typu muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Warto również zapoznać się z opiniami dotychczasowych uczestników oferowanych przez ośrodek kursów. Wysokiej jakości warsztaty IOD organizuje Bureau Veritas – ośrodek szkoleniowy z niemal dwustuletnim doświadczeniem w branży.