Schemat wdrożenia systemu EMAS

Zgodnie z nowymi wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, każda organizacja powinna podejmować kroki, dzięki którym ich przedsiębiorstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ochrona środowiska, a w szczególności ograniczenie konsumpcji i produkcji, to kolejne zobowiązania, jakie ciążą na przedsiębiorcach w całej Europie. Dlatego też coraz więcej organizacji decyduje się wdrożenie systemu EMAS. 

Organizacje uwzględniające aspekty środowiskowe w całym łańcuchu dostaw, dążą do zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na przyrodę, a co się z tym wiąże – nie przyczyniają się do zwiększenia zanieczyszczenia planety. Standard EMAS umożliwia lepsze ekozarządzenie poprzez stworzenie planu oraz jego weryfikacji za pomocą audytów. 

Najważniejsze informacje o systemie EMAS

EMAS, a właściwie system Ekozarządzania i Audytu EMAS to efekt unijnego rozporządzenia, którego podstawowym celem jest zachęcenie organizacji do podjęcia działań proekologicznych w swoich przedsiębiorstwach i nie tylko. Założeniem EMAS jest także nieustanne doskonalenie wszelkich efektów działalności środowiskowej organizacji. 

Do zakresu zadań jednostki wykorzystującej system EMAS należy m.in.: 

  • weryfikacja i identyfikacja obszarów, gdzie konieczne jest opracowanie nowej strategii systemu zarządzania środowiskowego, 
  • eliminacja niezgodności i błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko w wielu branżach, 
  • poszukiwanie nowych celów w zakresie ochrony środowiska, 
  • przeprowadzanie szkoleń pracowników, aby również oni stosowali się do opracowanego planu ochrony środowiska, 
  • zwiększenie konkurencyjności organizacji w obszarze wdrażania systemów ochrony środowiska, 
  • raportowanie wyników podejmowanych działań. 

Kto może wdrożyć system EMAS? 

System EMAS nie jest obowiązkowym systemem zarządzania, jaki należy wdrożyć w przedsiębiorstwie. Jest on również skierowany do instytucji i organizacji niekomercyjnych. Każdy zainteresowany podmiot może zdobyć certyfikację, która umożliwi mu wprowadzenie kompleksowych rozwiązań systemowych, dzięki czemu jego organizacja będzie posiadała odpowiednie narzędzia do tego, aby mieć realny wpływ na ochronę środowiska. 

Warto jednak zaznaczyć, że system EMAS w dużej mierze opiera się na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 45001 związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wnioskując z tego organizacje, które posiadają certyfikację standardu ISO 45001, posiadają również odpowiednią bazę do budowania dobrze funkcjonującego systemu EMAS. 

Korzyści z wdrożenia systemu EMAS w organizacji 

Wdrożenie systemu EMAS jest dobrowolne, co wcale nie oznacza, że nie przynosi żadnych korzyści organizacji. Sam fakt, że dane przedsiębiorstwo zarejestrowało się w systemie EMAS i otrzymało certyfikację świadczy o tym, że prowadzi swoją działalność zgodnie z wymaganiami związanymi z ochroną środowiska. Dodatkowo system EMAS zobowiązuje przedsiębiorców do nieustannego analizowania zachodzących procesów i w razie konieczności – udoskonalania ich. W ten sposób nie tylko unowocześnia sam proces produkcji, ale również minimalizuje ryzyko negatywnego wpływu działań firmy na środowisko, unikając tym samym wysokich kar pieniężnych. 

System EMAS w organizacji pozwala także na lepsze i wydajniejsze zarządzanie dostępnymi zasobami – w tym energią. W efekcie pozyskiwanie i zużywanie zasobów następuje w sposób zrównoważony

Wdrożenie systemu EMAS na także ogromny wpływ na pozytywny wizerunek organizacji. Certyfikacja EMAS odbywa się poprzez zewnętrzną jednostkę weryfikacyjną, co ma za zadanie potwierdzenie wprowadzenia pozytywnych praktyk organizacji. Firmy, które uzyskały certyfikację EMAS są bardziej prestiżowe i lepiej rozpoznawalne na rynku. Zwiększają tym samym swoją konkurencyjność oraz zyskują nowych partnerów biznesowych. 

Etapy wdrażania systemu EMAS 

Wdrożenie systemu EMAS jest dobrowolne i bardzo proste. Sam proces składa się z trzech etapów: 

  • organizacji, 
  • zewnętrznego audytu, 
  • złożenia wniosku do generalnej dyrekcji ochrony środowiska. 

Organizacja we wdrażaniu systemu EMAS ma na celu przeprowadzenie przeglądu środowiskowego, uwzględniającego identyfikację aspektów środowiskowych wymagających poprawy. Oprócz tego organizacja na tym etapie powinna przygotować politykę środowiskową, a następnie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według standardu EMAS. Zwieńczeniem zadań organizacji jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego i przygotowanie deklaracji środowiskowej. 

Zewnętrzny audyt przy systemie EMAS jest niezwykle istotnym krokiem w celu uzyskania certyfikacji. Akredytowany weryfikator analizuje system i sprawdza deklarację środowiskową pod kątem niezgodności. Organizacja posiadająca podpisane przez zewnętrzną jednostkę oświadczenie, może zgłosić wniosek o rejestrację do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Poprawny wniosek będzie skutkował nadaniem numeru w rejestrze EMAS.